مصوبه شماره 40

-بررسی نامه شماره 4196/98/ص مورخه 14/5/98 موضوع واگذاری یک قطعه زمین به شماره 45 به مساحت 95/297 متر مربع واقع در فلکه دفاع مقدس کمربندی 32 متری از طریق مزایده به آقای نادر شیرازی برابر قرارداد واگذاری شماره 4336 مورخه 14/5/98 بررسی نامه شماره 5170/98/ص مورخه11/6/98 موضوع واگذاری شش قطعه زمین شهرداری به سازمان همیاری استان آذربایجان غربی به استناد ماده 19 آئین نامه مالی شهرداری ها برابر قرارداد توافقی شماره 4654 مورخه 24/5/98 به شرح ذیل : - قطعه شماره 14 به مساحت 70/156 متر مربع واقع در بلوار مدنی ضلع شمالی سالن دو هزار نفری - قطعه شماره 282 به مساحت 180 متر مربع واقع در بلوار شهداء زمین های تیمورنژاد - قطعه شماره 283 به مساحت 23/173 متر مربع واقع در بلوار شهداء زمین های تیمورنژاد - قطعه شماره 284 به مساحت 62/271 متر مربع واقع در بلوار شهداء زمین های تیمورنژاد - قطعه شماره 278 به مساحت 20/218 متر مربع واقع در بلوار شهداء زمین های تیمورنژاد - قطعه شماره 173 به مساحت 96/241 متر مربع واقع در بلوار شهداء زمین های تیمورنژاد

مصوبه شماره 40
تاریخ انتشار: 26 شهریور 1398

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شهرداری نقده می‌باشد. طراحی و پیاده سازی توسط تیم سامیار گرافیک