آگهی مزایده عمومی زمین

شهرداري نقده درنظر دارد مطابق بودجه سالجاری و بر اساس بند 2 مصوبه شماره 44 طی نامه شماره 13/1398/ 5376 مورخ 28/07/1398 تعداد ی از زمينهاي خود را ازطريق مزايده عمومي و با رعایت آئین نامه مالی شهرداریها بشرح جدول زير بفروش برساند 0 لذا متقاضيان مي توانند تقاضاي كتبي خودرا مطابق شرايط مندرج دراین آگهی به دبيرخانه شهرداري تسليم نمايند0 1-مهلت ثبت نام وشركت درمزايده از زمان انتشار اين آگهي از مورخه 04/08/98 تا پايان وقت اداري روزسه شنبه مورخه 21 / 08 /98 ميباشد وبه تقاضاهاي ارائه شده بعداز وقت مقرر هيچگونه ترتيب اثري داده نخواهدشد0 ( متقاضيان بايستي حداكثر تاپايان وقت اداري مورخه 21 / 08 /98 تقاضاي كتبي خودرا بصورت كامل تسليم شهرداري نمايند0 ) 2- سپرده شرکت در مزایده به استناد بند 2 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها که متقاضيان بايدحداقل 5 درصد قيمت پايه قطعه مورد نظر را بعنوان سپرده بحساب شماره5/1205111275706 بنام شهرداري نقده نزد بانك توسعه تعاون واريز وفيش مربوطه را بهمراه پيشنهاد كتبي خود درپاكت سربسته به دبيرخانه شهرداري تسليم ورسيد دريافت نمايند0 3- متقاضيان می توانند جهت واريز سپرده به دايره املاک و درامد شهرداري مراجعه وبعداز تحويل فيش مربوطه نسبت به واريز آن بـرابربند2 اقدام نمايند0 4- متقاضیان می توانند دروقت اداری ایام مقرر جهت دریافت کروکی واطلاعات مربوط به هرقطعه وهمچنین فرم شرکت درمزایده به دایره املاک شهرداری مراجعه نمایند. 5- سپرده نفرات اول تاسوم هرقطعه تا انجام معامله قطعي درحساب سپرده شهرداري نگهداري خواهدشد ودرصورت انصراف نفراول سپرده وي بنفع شهرداري ضبط وبانفردوم قرارداد منعقد خواهدشد ودرصورت انصراف نفرات دوم وسوم با آنها نيز همانند نفراول رفتارخواهد شد0 6- مطابق ماده 8آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها ، برنده مزایده بایستی حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه مزایده ، نسبت به واریز بهای زمین به حساب شهرداری اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده وی بنفع شهرداری ضبط و پیشنهاد معامله به نفر بعدی مطابق شرایط نفر اول داده خواهد شد که در صورت عدم قبول وی نیز قطعه مذکور مجددا به مزایده گذاشته خواهد شد. 7- شهرداري در رد ياقبول هريك از پيشنهادها مختاراست0 8- به پيشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش ،فاقد سپرده،ناقص وبعداز موعد مقررترتيب اثرداده نخواهدشد0 9- قطعاتی که داراي سند رسمی مالکیت میباشند، سند آنها پس از طی مراحل وموانع قانونی مربوطه و حداکثر ظرف یکسال بنام برنده مزایده بصورت قطعی انتقال داده خواهد شد. ضمناً تمامی هزینه های مربوط به انتقال سند برعهده خریدار (برنده مزایده)خواهد بود وهمچنین قطعاتی که داراي سند عادی (فاقدسندرسمی مالکیت ) میباشنددرموردآنها شهرداری چه درحال وچه درآینده هیچگونه تعهدی مبنی براخذوارائه سند به خریدارنمی نماید،لیکن هرگاه خریدار خودازطریق قانون ثبت اقدام به اخذسندمالکیت نمایدپرداخت کلیه هزینه ها ونیزطی کلیه مراحل اداری وقانونی مربوطه بعهده خریدارخواهدبود. 10- هرگاه برنده مزایده جهت اخذ پروانه ساخت ویا انجام سایرامورات اداری به شهرداری مراجعه نماید بایستی نسبت به پرداخت عوارض وحقوق قانونی شهرداری مطابق ضوابط و مقررات جاری اقدام نماید. 11- پيشنهادات واصله راس ساعت 16 روزچهارشنبه مورخه 22 / 08 /98 باحضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري بازوقرائت شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. تاریخ انتشار آگهی: مورخ 04/08/1398 ثروت – شهردارنقده

آگهی مزایده عمومی زمین
تاریخ انتشار:آبان 98

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

مزایده فروش زمین

مزایده فروش زمین به تعداد 69 مورد

مزایده فروش زمین
تاریخ انتشار:1398/2/10

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
تاریخ انتشار:1398/2/2

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
تاریخ انتشار:1398/2/2

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
تاریخ انتشار:1398/2/2

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
تاریخ انتشار:1398/2/2

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی تنظیف

آگهی مناقصه عمومی تنظیف

آگهی مناقصه عمومی تنظیف
تاریخ انتشار:1398/2/2

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی انتخاب مشاور

آگهی مناقصه عمومی انتخاب مشاور

آگهی مناقصه عمومی انتخاب مشاور
تاریخ انتشار:98/1/24

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
تاریخ انتشار:98/1/24

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی پلاک و جدول

آگهی مناقصه عمومی پلاک و جدول

آگهی مناقصه عمومی پلاک و جدول
تاریخ انتشار:1398/1/16

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
تاریخ انتشار:1398/1/15

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
تاریخ انتشار:1398/1/15

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
تاریخ انتشار:1398/1/15

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
تاریخ انتشار:1398/1/15

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
تاریخ انتشار:1398/1/15

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
تاریخ انتشار:1398/1/15

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه نوبت دوم

شهرداری نقده در نظر دارد اجرای عملیات ساماندهي رواقهاي مزار شهداء(نماسازي وتقويت سازه) را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید.

آگهی مناقصه نوبت دوم
تاریخ انتشار:1397/12/09

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

شهرداری نقده درنظر دارد اجرای عملیات ممیزی املاک و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر نقده(بصورت پایلوت)را با مبلغ برآورد اولیه 000/000/000/5 ريال (پنج ميليارد ريال)بدون تعدیل بر مبنای شرح خدمات و مشخصات فنی پیوست آگهی مناقصه به شرکت‌های پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)
تاریخ انتشار:1397/11/23

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شهرداری نقده می‌باشد. طراحی و پیاده سازی توسط تیم سامیار گرافیک