مصوبه شماره 45

- بررسی نامه شماره 6220/98/ص مورخه 9/7/98 موضوع واگذاری 82/21 متر مربع زمین مازاد شهرداری واقع در خیابان نبوت کوچه شهید میری به آقای سید عبداله درویش سیاح برابر قیمت کارشناسی طبق قرارداد واگذاری شماره 6048 مورخه 9/7/98 - بررسی نامه شماره 6453/98/ص مورخه 16/7/98 موضوع مصالحه شهرداری با آقای پیمان جلالیان در خصوص ملک در طرح تعریض واقع در بلوار شهید بهشتی کوچه مسجد امام حسین(ع) به مساحت 8/104 متر مربع و واگذاری یک قطعه زمین واقع در بلوار شهدا (زمین های محمدی) به مساحت 17/273 متر مربع به نامبرده در قبال ملک در مسیر قرار گرفته برابر قرارداد توافقی شماره 5515 مورخه 24/6/98

مصوبه شماره 45
تاریخ انتشار: 16 مهر 1398

مصوبه شماره 44

بررسی نامه شماره 5745/98/ص مورخه 30/6/98 موضوع واگذاری 35 متر مربع از زمین های خالی شهرداری واقع در 53 هکتاری بالاتر از حوزه علمیه بانوان به شرکت خدمات ارتباط ایرانسل جهت استقرار دکل برابر قرارداد اجاره شماره 5672 مورخه 30/6/98 بررسی نامه شماره 5351/98/ص مورخه 17/6/98 موضوع درخواست فروش تعدادی از زمین های شهرداری از طریق مزایده تا سقف سه میلیارد تومان برابر قیمت گذاری کارشناسان رسمی دادگستری بررسی نامه شماره 6075/98/ص مورخه 6/7/98 موضوع درخواست تصویب صورتجلسه اصلاحی آقای عبداله عیوضی (پیرو مصوبه شماره 740/58 مورخه 22/9/86) با توجه به تغییرات صورت گرفته در مساحت قطعات تفکیکی برابر صورتجلسه اصلاحی شماره 5908 مورخه 6/7/98

مصوبه شماره 44
تاریخ انتشار: 13 مهر 1398

مصوبه شماره 43

با توجه به درخواست آقای بهرام پذیره مبنی بر صدور پروانه ساخت از ضلع جنوبی به ملک واقع در خیابان دانشگاه – خیابان شهید مطهری 2- خیابان شفا 1 ، با توجه به احداث ساختمان هم در ضلع شرقی و هم در ضلع غربی و سایه اندازی به ملک ایشان ، اعضای شورا با توجه به پایان کار صادره به ساختمانهای مجاور و جهت رعایت حقوق مالک محترم با صدور پروانه با تراکم 60 درصد و احداث از ضلع جنوبی موافقت می نمایند.

مصوبه شماره 43
تاریخ انتشار: 9 مهر 1398

مصوبه شماره42

بررسی درخواست مساعدت موکب های صاحب الزمان(عج) سولدوز ، عاشورائیان سولدوز و کانون فرهنگی هنری شهید مهدی زین الدین مسجد جامع نقده و موافقت اعضای شورای اسلامی شهر با مساعدت مبلغ 12/000/000 ریال به هرکدام

مصوبه شماره42
تاریخ انتشار: 2 مهر 1398

مصوبه شماره42

بررسی نامه شماره 5564/98/ص مورخه 24/6/98 موضوع معاوضه و تجمیع دو قطعه زمین متعلق به شهرداری نقده و آقای میر سجاد هاشمی واقع در بلوار شهید مدنی (پشت خانه های سازمانی) و تقسیم آن به دو قطعه مجزا برابر قرارداد توافقی شماره 5518 مورخه 24/6/98 با مشخصات ذیل : (پس از تقسیم) - قطعه شماره 2 واقع در خیابان 16 متری و کوچه 6 متری بصورت دو بر به مساحت 7/196 متر مربع سهم شهرداری - قطعه شماره 1 واقع در خیابان 16 متری – کوچه 10 متری و کوچه 16 متری به صورت سه بر به مساحت 50/171 متر مربع سهم آقای میر سجاد هاشمی

مصوبه شماره42
تاریخ انتشار: 2 مهر 1398

مصوبه شماره 41

بررسی نامه شماره 4202/98/ص مورخه 14/5/98 موضوع واگذاری سه قطعه زمین (از زمین های تفکیکی ارتش ضلع شمالی سالن دو هزار نفری) به شماره قطعات 11 و 12 و 13 به شرکت آذر آباد گران راسپینا به نمایندگی آقای مهدی برجی نژاد برابر قرارداد واگذاری شماره 4332 مورخه 14/5/98 بررسی نامه شماره 5738/98/ص مورخه 30/6/98 موضوع واگذاری مقدار 50/22 متر مربع از کل ملک واقع در بلوار آزادی کوچه 78 متعلق به آقای سلیم خندان به شهرداری نقده جهت اجرای طرح تعریض برابر قرارداد توافقی شماره 3772 مورخه 29/4/98

مصوبه شماره 41
تاریخ انتشار: 2 مهر 1398

مصوبه شماره 41

بررسی نامه شماره 5530/98/ص مورخه 23/6/98 موضوع واگذاری دو قطعه زمین ، قطعه شماره 15 (از زمین های تفکیکی ارتش ضلع شمالی سالن دو هزار نفری) به مساحت 40/147 متر مربع و قطعه تفکیکی شماره 170 از زمین های تیمورنژاد به مساحت 209 متر مربع به شرکت یاشیل اوبا به نمایندگی آقای آرش قهرمانپور برابر قرارداد واگذاری شماره 5440 مورخه 21/6/98

مصوبه شماره 41
تاریخ انتشار: 2 مهر 1398

مصوبه شماره 40

-بررسی نامه شماره 4196/98/ص مورخه 14/5/98 موضوع واگذاری یک قطعه زمین به شماره 45 به مساحت 95/297 متر مربع واقع در فلکه دفاع مقدس کمربندی 32 متری از طریق مزایده به آقای نادر شیرازی برابر قرارداد واگذاری شماره 4336 مورخه 14/5/98 بررسی نامه شماره 5170/98/ص مورخه11/6/98 موضوع واگذاری شش قطعه زمین شهرداری به سازمان همیاری استان آذربایجان غربی به استناد ماده 19 آئین نامه مالی شهرداری ها برابر قرارداد توافقی شماره 4654 مورخه 24/5/98 به شرح ذیل : - قطعه شماره 14 به مساحت 70/156 متر مربع واقع در بلوار مدنی ضلع شمالی سالن دو هزار نفری - قطعه شماره 282 به مساحت 180 متر مربع واقع در بلوار شهداء زمین های تیمورنژاد - قطعه شماره 283 به مساحت 23/173 متر مربع واقع در بلوار شهداء زمین های تیمورنژاد - قطعه شماره 284 به مساحت 62/271 متر مربع واقع در بلوار شهداء زمین های تیمورنژاد - قطعه شماره 278 به مساحت 20/218 متر مربع واقع در بلوار شهداء زمین های تیمورنژاد - قطعه شماره 173 به مساحت 96/241 متر مربع واقع در بلوار شهداء زمین های تیمورنژاد

مصوبه شماره 40
تاریخ انتشار: 26 شهریور 1398

مصوبه شماره 39

بررسی نامه شماره 4201/98/ص مورخه 14/5/98 موضوع واگذاری یک قطعه زمین به شماره 48 به مساحت 7/271 متر مربع واقع در فلکه دفاع مقدس کمربندی 32 متری از طریق مزایده به شرکت سازه به نمایندگی آقای مهدی ملکی برابر قرارداد واگذاری شماره 4334 مورخه 14/5/98 بررسی نامه شماره 4197/98/ص مورخه 14/5/98 موضوع واگذاری یک قطعه زمین به شماره 49 به مساحت 7/271 متر مربع واقع در فلکه دفاع مقدس کمربندی 32 متری از طریق مزایده به شرکت سازه به نمایندگی آقای مهدی ملکی برابر قرارداد واگذاری شماره 4335 مورخه 14/5/98 بررسی نامه شماره 4239/98/ص مورخه 15/5/98 موضوع واگذاری یک قطعه زمین به شماره 47 به مساحت 7/271 متر مربع واقع در فلکه دفاع مقدس کمربندی 32 متری از طریق مزایده به شرکت سازه به نمایندگی آقای مهدی ملکی برابر قرارداد واگذاری شماره 4333 مورخه 14/5/98

مصوبه شماره 39
تاریخ انتشار: 26 شهریور 1398

مصوبه شماره 38

بررسی نامه شماره 4785/98/ص مورخه 31/5/98 موضوع واگذاری دو قطعه زمین مازاد شهرداری به مساحت های 50/42 متر مربع و 25/65 متر مربع واقع در بلوار شهداء (کوی سهند) به آقای جعفر سلیمان زاده برابر قیمت کارشناسان رسمی دادگستری طبق قرارداد واگذاری شماره 4878 مورخه 31/5/98 بررسی نامه شماره 5563/98/ص مورخه 24/6/98 موضوع واگذاری زمین مازاد شهرداری به مقدار 40 متر مربع واقع در خیابان مطهری – کوی جانبازان پشت آپارتمان های نظام مهندسی برابر قیمت کارشناسی به خانم عصمت خوانچه طبق قرارداد شماره 5517 مورخه 24/6/98 بررسی نامه شماره 5562/98/ص مورخه 24/6/98 موضوع واگذاری زمین مازاد شهرداری به مقدار 5/63 متر مربع واقع در خیابان مطهری – کوی جانبازان پشت آپارتمان های نظام مهندسی برابر قیمت کارشناسی به آقای اباذر بهزادی اوخساری طبق قرارداد شماره 5516 مورخه 24/6/98

مصوبه شماره 38
تاریخ انتشار: 22 شهریور 1398

مصوبه شماره 36

-بررسی نامه شماره 5528/98/ص مورخه 23/6/98 موضوع واگذاری یک قطعه زمین به آقای غلامرضا خلیلی از بابت خسارت وارده در قبال ملک واگذار شده به شهرداری جهت انجام طرح تعریض برابر قرارداد توافقی شماره 5475 مورخه 23/6/98

مصوبه شماره 36
تاریخ انتشار: 20 شهریور 1398

دیدار و گفتگوی سعید دیلمقانی با استاندار

دیدار و گفتگوی سعید دیلمقانی،نماینده استان آذربایجان غربی در شورای عالی استانها با دکتر شهریاری استاندار محترم آذربایجان غربی،پیرامون مسائل و مشکلات شهرستان نقده و جامعه شورایی در این ملاقات حل مشکلات زمین های قولنامه ای،زمینهای بسیجیان شهرستان ،کمکها و مساعدتهای استانداری به شهرداری برای اجرای برخی پروژه ها عمرانی، کمک و مساعدت استانداری در برگزاری همایش ملی با محوریت توریسم ،گردشگری و جذب سرمایه گزار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در این دیدار استاندار قول مساعد در زمینه حل مشکل شرکت فرهنگیان سولدوز را نیز صادر فرمودند.

دیدار و گفتگوی سعید دیلمقانی با استاندار
تاریخ انتشار: 4 اردیبهشت 1398

ارائه گزارش عملکرد توسط مهندس صیامی

میزبانی شورای اسلامی شهر و شهرداری نقده در نماز جمعه و ارائه گزارش عملکرد توسط مهندس صیامی نایب رئیس شورای اسلامی شهر

ارائه گزارش عملکرد توسط مهندس صیامی
تاریخ انتشار: 6 اردیبهشت 1398

اطلاعیه بسیار مهم در خصوص کرایه تاکسی

اطلاعیه بسیار مهم در خصوص کرایه تاکسی ها که در متن تصویر به صورت کامل به آن اشاره شده است

اطلاعیه بسیار مهم در خصوص کرایه تاکسی
تاریخ انتشار: 4 اردیبهشت 1398

جلسه شورای اسلامی شهر با حضور امام جمعه شهرستان

در جلسه امروز شورای اسلامی شهر با حضور امام جمعه شهرستان مطرح شد: مطالبه جدی عموم مردم و تعیین تکلیف کتابخانه شهید علی علمی خیابان شهید مسافری که از طرف شورای شهر خواسته شد.ضمنا در این جلسه موضوع مصلی شهر نیز در دستور کار قرار داشت.

جلسه شورای اسلامی شهر با حضور امام جمعه شهرستان
تاریخ انتشار: 18 اسفند 1398

بازدید رئیس شورای اسلامی نقده از پستهای نوروزی

رییس شورای اسلامی شهر و شهردار نقده از کمپهای هلال احمر و پستهای نوروزی بازدید کردند.

بازدید رئیس شورای اسلامی نقده از پستهای نوروزی
تاریخ انتشار: 2 فروردین 1398

پیام تبریک نوروزی رئیس شورای اسلامی نقده

بسمه تعالی یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر الیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال بهار یکی از با شکوه ترین جلوه های رحمانی در جهان هستی است که می توان با تماشای ان راهی به سوی خدا یافت و جمال پروردگار را به تماشا نشست، فصلی نو که طبیعت ردای شکوفه بر تن می کند و انسان ها را به مهرورزی ، گره گشایی و هم گرایی فرا می خواند . نوروز حلقه پیوند بین میراث فرهنگ و تمدن ایران زمین با دین مبین اسلام است که واژه هایی چون صله ارحام ، تفکر ، نوآوری، سرزندگی ، پاکی، نظافت و تعاملات اجتماعی را معنا و مفهوم می بخشد و نوروز فرصتی است برای پناه بردن به دامن طبیعت و اینکه در اسرار آفرینش تامل و تعمق کنیم . ایران اسلامی به عنوان یکی از تمدنهای باستانی جهان محسوب و ایرانیان انسان های متمدنی هستند که یکی از سنت های زیبای آنان نوروز است؛ عید نوروز پرتوی دلربا و چهره ای زیبا از آفرینش است که پیش از آمدنش انبوه انسان ها را به تلاش و کوشش دعوت می نماید . خداوند رحمان نوید میلاد سال نو را بر دوش نسیم بهاری گذاشت تا این امانت سبز را به رسم اغازی دوباره جلوه گر سازد ته یادمان باشد که هستیم . اینجانب در آستانه سال نو فرصت را غنیمت شمرده و عید بهاران و سال نو را محضر رهبر فرزانه انقلاب ، رئیس جمهور و دولت تدبیر و امید و همه مردمان خوب و صبور ولایتمدار شهرستان نقده تبریک عرض می نمایم و امیدوارم سال نو که شروع آن در اعیاد رجب با ولادت امیرالمومنین علی. (ع) آغاز و با بعثت رسول الله قرین گشته است ، سرشار از موفقیت و سربلندی برای مردم عزیز بوده و احسن حال برای همگان تقدیر شود. جا دارد از همه مسئولین شهرستان علی الخصوص امام جمعه محترم شهرستان نقده ، نماینده پر تلاش و فرماندار سخت کوش و شهردار محبوب و از همه همکاران اعضای محترم شورای شهر خصوصا نماینده محترم شورای عالی استان ها و مجموع پرسنلی شهرداری که از سال ۹۷ با تمام توان در خدمت رسانی به مردم فهیم شهرستان تلاش نموده اند تشکر و قدر دانی نمایم.

پیام تبریک نوروزی رئیس شورای اسلامی نقده
تاریخ انتشار: 1 فروردین 1398

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شهرداری نقده می‌باشد. طراحی و پیاده سازی توسط تیم سامیار گرافیک